Arbetsmiljöpolicy på Vemmab

Målet är att skapa en arbetsmiljö som är trivsam, säker och skadefri så att inga onödiga skador eller ohälsa uppkommer. Vårt mål är att medarbetare mår bra både fysiskt som psykiskt. Vemmab vill vara en arbetsplats där man visar respekt och hänsyn till alla medarbetare och kunder för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Ingen form av mobbing, trakasseri eller diskriminering accepteras i verksamheten.

Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en del av Vemmabs verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till övriga vardagliga frågorna. Både fysiska, psykiska och sociala förhållanden ska beaktas i arbetet.

De anställda ska förutom att följa lagar, regler och instruktioner vara uppmärksamma på och rapportera om eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Medarbetaren skall få kontinuerligt utbildning som är relevant och direkt kopplad till deras arbetsuppgifter. Det skall finnas en öppen dialog mellan personal och ledningen för att skapa påverkansmöjligheter på arbetsmiljön. Vid det dagliga arbetet ska varje anställd visa personligt ansvar för sin säkerhet och hälsa.

Vemmab driver ett systematiskt miljöarbete och all personal ska följa de lagar, normer och föreskrifter som finns för att skapa en sådan god, trygg och säker arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa.

Vi har en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas och arbetsmiljöfrågor ska behandlas i den dagliga verksamheten och i samverkan med medarbetarna.