Miljöpolicy på Vemmab

Vemmab ska förebygga och minimera sin miljöpåverkan som verksamhetens tjänster och produkter i den dagliga driften kan framkalla. Även följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer för att arbeta mot en ständig förbättring av sitt miljöarbete och sträva efter att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån en miljöhänsyn. Genom utbytesprincipen så byts produkter och arbetsmaskiner ut kontinuerligt för att ständigt förbättra miljöprestandan i verksamheten.

Vid risker för negativ miljöpåverkan skall alltid försiktighetsprincipen användas så att miljöpåverkan minimeras eller undanröjs. För att nå detta mål ska alla medarbetare, underleverantörer och samarbetspartner vara engagerad i företagets miljöarbete och ha samma strävan i sitt miljöarbete som Vemmab för att skapa en god miljö för oss och för våra framtida genarationer.

 

Vemmab:s miljömål

Företagets målsättning är att bedriva sin verksamhet så att konsekvenserna för miljö och människors hälsa blir så liten som möjligt och att verksamheten miljöprestanda ständigt förbättras.

 • Att ha miljöklassade fordon och maskiner.
 • Att använda miljöklassade drivmedel och däck.
 • Att lämna in spilloljor till återanvändning.
 • Att omhändertaget material återanvänds så långt som möjligt.
 • Att ha en miljöansvarig som informerar om aktuella miljöfrågor.
 • Att kontinuerligt utbilda personal.
 • Att använda mekanisk ogräsbekämpning.
 • Att minska miljöpåverkan genom att hushålla med råvaror och energi.
 • Att förebygga och begränsa förorenade utsläpp.
 • Att ta hänsyn till natur– och miljövärden.
 • Att tillämpa riskanalyser.

Dessa regler avser hantering och förvaring av avfall samt kemiska produkter som vid läckage kan orsaka miljöstörning eller olycka. Riktlinjerna är i huvudsak hämtade från de rekommendationer som de kommunala tillsynsmyndigheterna givit, det kan förekomma att man lokalt ställer högre krav. Med benämningen produkter menas pulver och flytande ämnen.

1. Diesel
Den diesel som maskiner och fordon förbrukar inom arbetsplatser ska vara miljöklass 1.

2. Hydraulolja
Vi stävar efter att de hydrauloljor som används ska finnas förtecknade på SP:s lista över hydraul vätskor som uppfyller miljökraven på Svensk Standard.

3. Avfall
Allt avfall som uppkommer skall omedelbart tas om hand och snarast möjligt fraktas bort. Underentreprenörer ansvarar för sitt eget avfall och ta hand om avfall på samma sätt som beskrivs här.

4. Skyddsutrustning
Maskiner och fordon ska vara utrustade med godkända brandsläckare, förstahjälpen utrustning spillberedskap.